Book

 

 

 professional_javascript_for_web_developers_3rd_edition Professional JavaScript for Web Developers, 3rd Edition
ถ้าคุณต้องการใช้งาน JavaScript ได้อย่างเต็มศักยภาพ ต้องอ่านเล่มนี้ครับ ซึ่ง Webmaster ยกให้ เล่มนี้เป็นที่หนึ่งครับ ผมชอบมากที่สุด อีกทั้งยังถูกปรับปรุงมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งได้ทำการอัพเดทเนื้อให้ใหม่ๆ อย่างเช่น

  • Graphics with Canvas
  • HTML5 Scripting
  • JSON
  • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใน JavaScript

ผู้แต่ง JavaScript guru Nicholas C. Zakas

starstarstarstarstar

Ebook Eloquent JavaScript
second edition

หนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการเขียนโปรแกรม จาวาสคริปต์ (แบบให้พื้นฐานแน่นๆ)

ผู้แต่ง Marijn Haverbeke.starstarstarstar


cover_Learning_JavaScript_Design_Patterns
Learning JavaScript Design Patterns (Free)
second edition

หนังสือเล่นค่อนข้าง Advance สักหน่อยครับมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้ Design Patterns ของ JavaScript 
เพื่อใช้ในการเขียน JavaScript Project ที่ค่อนข้างใหญ่ อย่างเช่น jquery 

ผู้แต่ง  Addy Osmani.starstarstarstarstar

Source