chancejs เจ้าพ่อแห่งการ Random

August 19, 2016 admin 0

มีหลายครั้ง ที่งานของพวกเราชาว It บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับการ Random ค่าต่างๆ  ซึ่งสมัยก่อน ผมคงต้องมานั่งหา Function ตาม internet มาใช้งานตามตัวอย่างข้างล่าง